BRandINK

Marianne Brink
Emmerikseweg 15
7041 AV 's-Heerenberg
Nederland

Telefoon:  +31(0) 6 1292 1837
Skype:      Brandink1

E-mail:      marianne.brink[at]brandink.nl
Website:    www.brandink.nl

KvK:          52372596

ALGEMENE VOORWAARDEN

Opmerkingen van juridische aard:

Inhoud van het online aanbod
Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de weergegeven informatie of door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie worden principieel afgewezen, voor zover niet kan worden bewezen dat wij hieraan opzettelijk schuld hebben. In dit verband verklaren wij dat enkele gegevens berusten op rapporten en informatie van derden. De inhoud vormt bovendien geen contractueel aanbod. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor gedeeltes van de site of het complete aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te schrappen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.
Verwijzingen en links
De aansprakelijkheidsverplichting bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("links") die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen wordt afgewezen, tenzij wij op de hoogte zijn van het feit dat de inhoud in strijd is met de wet en het voor ons technisch mogelijk en is om het gebruik te voorkomen en dat ook van ons verwacht mag worden. Wij stellen daarom uitdrukkelijk dat wij geen informatie hebben over de inhoud die in strijd is met de wet op de gelinkte sites. Wij hebben geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte / gekoppelde sites die na het plaatsen van de link is veranderd, en controleren de inhoud van deze sites ook niet. Dit geldt voor alle op de eigen sites geplaatste links en verwijzingen naar derden en voor bijdragen van vreemden in de door de auteur gemaakte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van op zulke wijze weergegeven informatie waarnaar is verwezen is uitsluitend de aanbieder van de site aansprakelijk en niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.
Gegevensbescherming
Indien er op de site de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mail-adressen, namen, adressen) in te voeren, vindt het opgeven van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk plaats op vrijwillige basis. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder vermelding van zulke gegevens of onder vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mail-adressen door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails bij overtredingen van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, filmpjes, foto´s en tekst in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, filmpjes, foto´s en tekst te gebruiken of terug te vallen op grafieken, filmpjes, foto´s en tekst waarop geen licentie rust. Alle op de site genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn volledig onderworpen aan de bepalingen van het geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. Op grond van het louter vermelden mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door ons of onze opdrachtnemers gemaakte objecten is uitsluitend aan ons voorbehouden. Het verveelvoudigen of gebruiken van zulke grafieken, filmpjes, foto´s en tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming niet toegestaan.Rechtsgeldigheid van deze afwijzing van aansprakelijkheid
Deze afwijzing van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als deel van het internetaanbod van waaruit naar deze site is verwezen. Voor zover gedeeltes of aparte formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onverminderd van kracht.

Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
BRandINK B.V. gevestigd op de Emmerikseweg 15, 7041 AV te ‘S-Heerenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
BRandINK B.V.
www.BRandINK.nl
Marianne Brink   +31 - 612921837
Bij vragen over de verwerking persoonsgegevens marianne.brink@brandink.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
BRandINK B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- E-mailadres
- IP-adres
- Woonadres / bedrijfsadres
- Overige persoonsgegevens/ werknemersgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld voor het kunnen aanmaken van een advies / offerte, in correspondentie en/of telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BRandINK B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Correspondentie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BRandINK B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marianne.brink@brandink.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BRandINK B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een advies en/of offerte aan te maken- U te voorzien van onze producten en diensten mondeling en op schrift
- Om managementinformatie te genereren

Geautomatiseerde besluitvorming

BRandINK B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van BRandINK B.V. tussen zit)over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BRandINK B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie van) persoonsgegevens: Zolang de betrokkene een account heeft, correspondentie en telefonisch contact en dus gebruik maakt van onze contactgegevens worden de data bewaard door BRandINK B.V.. Deze data kunnen te alle tijde aangevraagd, verwijderd en aangepast worden.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden
BRandINK B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BRandINK B.V. zal bij twijfel altijd om goedkeuring vragen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Website
Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
BRandINK B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van UPside & company of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
De op de website opgenomen informatie is enkel voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.
Deze policy is van toepassing op de door UPside & company geëxploiteerde website, www.BRandINK.nl en emailverkeer. Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt UPside geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BRandINK B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marianne.brink@brandink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
BRandINK B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BRandINK B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen met marianne.brink@brandink.nl o.v.v. privacy.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

BRandINK B.V.
Marianne.Brink@BRandINK.nl